[1]
C. Rina Simón, « 259 pp»., Pasado mem., n.º 26, pp. 516–519, ene. 2023.